ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?

altalt