ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੋਰ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾਏ