ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!

ਮਾਤਾ ਨੀਲਮ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਮਹਿਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਤ ਮਹਿਮੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

ਮਾਤਾ ਨੀਲਮ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਮਹਿਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਤ ਮਹਿਮੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!