ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!

ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਲੋਕਾਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਅਵਲੀਨ ਲੋਕਾਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਲੋਕਾਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਅਵਲੀਨ ਲੋਕਾਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!