ਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

filmਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ 3280044989 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।