ਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬੈਡ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

bvਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ 3280044989 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।