ਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੁਕਲਾਵਾ’ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੁਕਲਾਵਾ' ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ 3280044989 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੁਕਲਾਵਾ’ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ 3280044989 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੁਕਲਾਵਾ’ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ 3280044989 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।