ਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ’ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2’ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2'ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ 3280044989 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲਾਤੀਨਾ ਵਿਖੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ’ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2’ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ 3280044989 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।